Den spelande generationens frammarsch

I boken Managing the Gamer Generation beskriver författarna hur den generation som är uppväxta med datorspel ser världen. Hur har deras värderingar och syn på världen utvecklats och vilka konsekvenser kommer detta att få i framtiden? Författarna noterar att t ex att komplexitet och lärande hanteras genom att försöka om och om igen, lite annorlunda varje gång. I en spelsituation har man har ju flera liv och tränas i att gång på gång försöka tills man lyckas. Manliga spelare, vilka i dagsläget utgör majoriteten, tenderar att världen mer i svart och vitt. Med spel som Sims har även tjejerna börjat spela och det återstår att se om liknande förändring i synsätt kan spåras där. Som kontrast till en mer digital syn på världen har de en betydligt bredare allmänkunskap. En sak är uppenbar, är något tråkigt går dom därifrån – antingen fysiskt eller mentalt – för något dom har krav på är utmaningar och upplevelser.

Vilka effekter kommer denna generation få i företagen? När kommer den spelande generation att hamna i de högsta ledningsposterna, och vad händer då?

Intervju med en av författarna

Scenarioplanering – att hitta säkerheter eller osäkerheter?

Scenarioplanering handlar om att skilja på de osäkerheter man har framför sig och de säkra utvecklingslinjer man har. Utgående från de osäkra dimensionerna spänner man sedan ut scenarier som då blir skisser av flera framtida utvecklingslinjer. Kärnan i scenarioarbetet brukar sägas vara att man identifierar de kritiska osäkerheterna. Shell som är pionjärer i scenarioarbete har på senare tid tagit tänkandet ett steg till. Istället för osäkerheter har man börjat fokusera på den säkra utveckling i omvärlden företaget faktiskt måste agera utifrån. Det är inte säkert att denna säkra utveckling uppfattas så av alla vilket gör det hela än viktigare. Man har givit dessa säkerheter det korta namnet TINA som står för There Is No Alternative to… vilket understryker vikten av att förstå dem i både sin lång och kortsiktiga verksamhet.

Fast Company | There Is No Alternative to …

CRM – Citizen Relationship Management

Det finns få metoder som är så inkluderande som scenarioplanering. Poängen är att involvera en större mängd människor vars stora bidrag är att de har ett annat perspektiv, en annan åsikt eller en annan insikt. Tillsammans diskuterar man orsak och verkan, trender och drivkrafter och resultatet formuleras i scenarier som beskriver en möjlig framtida utveckling för alla inblandade

I denna artikel understryker Don Tapscott vikten av att använda den nya tekniken tillsammans med inkluderande metoder för att kunna överbrygga klyftan mellan de styrande, de som röstar och de som inte röstar. Alla borde vara inblandade i diskussionen om samhällets framtid och nu finns kanske de tekniska förutsättningarna för detta. Tekniken borde snart kunna stödja en utveckling av idén om den representativa demokratin till en deltagande demokrati. Detta kräver förstås att man anammar inkluderande synsätt och metoder som t ex scenarioplanering. Tekniken i sig lär inte bidra med något alldeles själv.

Dogging – Publik sex koordinerad via digital teknik

Vad får man om man korsar trenderna:

 • allmänt spridd digital kommunikation
 • ökat fokus på upplevelser
 • allt mer pragmatiskt förhållningssätt till regler
 • ökat överflöd av prylar gör andra människor allt mer intressanta

Svaret är tydligen: digitalt koordinerad publik sex där de utövande använder internet för att komma överens om vad, var och när de skall utöva sin akt. Poängen är att det skall komma en grupp människor och titta och kanske till och med delta.

Fenomenet verkar skapats i England och har snabbt växt till att bli ett problem. Enligt en undersökning är 60% av parkerna redan platser för dogging. En konsekvens är att mängden partners per tidsenhet ökar vilket också ökar spridningen av sexuellt överförda sjukdomar.

När grupper koordinerar sig med hjälp av kommunikationshjälpmedel som t ex SMS eller annan trådlös kommunikation brukar man kalla fenomenet för Smart Mobs. Howard Rheingold myntade uttrycket med boken Smart Mobs: The Next Social Revolution. Ett vanligt sammanhang man annars använder uttrycket i är när demonstranter koorderinerar sina aktiviteter med hjälp av mobiltelefoner.

Wired: Doggin Craze Has Brits in Heat

Smart Mobs – website

Existentialism och strategi

Jay Ogilvy, en av grundarna av GBN – Global Business Network, är ursprungligen filosof och studerar gärna människor och samhälle snarare än företag. I artikeln What strategists can learn from Sartre börjar han sin berättelse med att berätta varför det är så svårt att förstå kunderna. Kunderna är i grunden oförutsägbara eftersom den stora massan inte längre är lika drivna av de grundläggande behoven utan av mer komplexa och individuella existentiella behov. Ogilvy säger att vi i dessa osäkra tider borde söka oss till existentialistiska filosofer som Sartre, Nietzsche, Kierkegaard och Heidegger.

De fem existentiella principer han fokuserar på är:

 1. Begränsning – Du kan inte vara allting för alla. Om du inte säger nej till vissa möjligheter beter du dig inte strategiskt.
 2. Varat-gentemot-döden – Ingen är för stor för för att misslyckas, dö eller gå i konkurs. Att följa strömmen kan leda till katastraf.
 3. Omsorg – Definiera dina syften mer noggrant än bara i uttryck av ROI eller avkastning för aktieägarna. Om du inte vet var du står kan vad som helst fälla dig.
 4. Kastadhet – Du har ett förflutet; du har erfarenheter och grundegenskaper. Använd dem och glöm dem inte.
 5. Autenticitet – Var inte bunden vid dit förflutna. Känn dig fri att återuppfinna dig själv och ditt företag inför en osäker framtid.

Framtidsforskare ser på film

Ett av de populäraste verktygen för att syssla med framtidsstudier är numera olika scenariobaserade metoder. Det som gör scenarier så bra är att man kan få en konkret extrapolation av en möjlig värld som skapar nya intressanta tankar och mönster om hur framtiden skulle kunna se ut. Här gränsar scenariebaserade metoder tydligt till litteratur och film, och då främst Science Fiction. Vad kan man lära sig genom att se på SF filmer eller läsa SF litteratur? På denna site kommenterar framtidsforskare olika SF filmer och diskuterar det budskap som framtiden filmerna eventuellt har.

http://www.futuristmovies.com/

10 saker amerikanske arbetsgivare vill att du lär dig på college

Många av våra högre utbildningar är främst fokuserade på den rent kunskapsmässiga aspekten av lärandet. Detta är förstås grundläggande, men i framtiden kommer detta att endast utgöra basen. Morgondagens arbetsgivare kommer även att värdera andra aspekter hos dem de anställer. Tankarna går till vad militären brukade kalla för duglighet. Bill Coplin vid universitetet i Syracusa har skrivit en bok som heter 10 Things Employers Want You To Learn In College.

Dessa 10 saker nämns i boken:

 • Arbetsetik, inkl förmågan att motivera sig själv och planera sin tid
 • Kroppsliga förmågor som t ex att hålla sig vid god hälsa och se frisk och fräsch ut
 • Språklig (muntlig) förmåga att kunna kommunicera, både mellan fyra ögon och i grupp
 • Skriftlig kommunikation, inkl att utforma och kontrollera sitt eget arbete
 • Arbeta med människor, kunna bygga relationer och arbeta i grupper
 • Influera människor i sälj- och ledarskapssituationer
 • Samla information från olika medier och hålla informationen organiserad
 • Använda kvantitativa verktyg som t ex statistik, diagram och kalkylark
 • Ställa och svara på de rätta frågorna, utvärdera information och tillämpa sin kunskap
 • Lösa problem, inkl identifiera dem, hitta möjliga lösningar och använda dessa

Dessa krav har successivt blivit allt viktigare och kommer att bli än viktigare i framtiden. Frågan är väl bara varför de inte formulerats på detta tydliga sätt tidigare.