Låt mig börja med att par frågor:

– Hur lönsamt är hållbarhetsarbetet i ert företag?

– På vilket sätt bidrar hållbarhetsarbetet till företagets affärsutveckling?

Det är ju inte så vi brukar prata om hållbarhet. Hållbarhet innebär ju nästan alltid att minska de negativa bieffekterna. Eller?

När vi nu allt mer diskuterar hållbarhet på allvar tänkte jag plocka upp den tråd vi började jobba med för några år sedan på Johanneberg Science Park i projektet Framtidens Hållbara Affärsmodeller.

Poängen med vårt projekt var:

För att företagens hållbarhetsarbete skall ta fart behöver vi utveckla affärsmodeller som både är direkt lönsamma för företaget och bidrar till det omgivande samhällets hållbarhet.

Desto mer jag funderade på utmaningen med företagens hållbarhet och deras relation till det omgivande samhället insåg jag att diskussionen hade två kärnproblem:

  1. Hållbarhetsarbetet fastnar oftast i att minska de negativa effekterna genom att justera företagets inre processer eller yttre aspekter genom företagets produkter och tjänster – dvs ingen tanke på vilka utmaningar företagets affärsmodell eller struktur bidrar med utan bara detaljer
  2. Om diskussionerna inte fastnade där hamnade resonemangen runt cirkulära affärsmodeller som nästan alltid är för abstrakta och stora för varje enskilt företag då de beskriver ett idealt sluttillstånd när företag underordnat sig en större och hållbar branschlogik – eller kanske en meta-affärsmodell

I båda av dessa nivåer saknas företagens egna lönsamhetsincitament. Både nivåerna bidrar i och för sig till ett bättre och hållbart samhälle – om än marginellt i fall 1. Men för varje enskilt företag innebär båda spåren för svaga kommersiella incitament för att utvecklingen verkligen skall ske.

Hur hållbarhetsarbetet skall få fart

Hur skall man då göra för att hållbarhetsarbetet både skall ge positiva effekt på samhällets hållbarhet och bidra till de enskilda företagens positiva affärsutveckling?

Svaret ligger i att företagen jobbar på att transformera sina affärsmodeller så att de utnyttjar de affärsmöjligheter som nu blir allt tydligare i marknadens drivkrafter för ett hållbart samhälle.

Tänk dig en affärsmodell som är knuten till det omgivande samhälles hållbarhet. För varje Euro affären växer med blir också samhället också mer hållbart. Och desto mer hållbart samhället blir, desto större blir marknaden för affärsmodellen – och lönsamheten för företaget. Det är denna positiva feedback-loop vi behöver försöka åstadkomma.

En Business Model Canvas – med hållbarhetstillägg

För att närma oss en positiv feedback-loop mellan verksamheten och omgivande samhälle behöver vi utgå från affärsmodellen. Utanför denna behöver hållbarhetsaspekterna läggas till – eller snarare integreras. För detta syfte utvecklade jag verktyget Sustainable Business Model Canvas.

Alexander Osterwalders Business Model Canvas är en populär och kraftfull modell för att arbeta med sin affärsmodell.

När vi jobbar med företagets transformering behöver vi ta in ett antal aspekter som höjer diskussionen till att även om fatta hållbarhetsaspekterna. Genom att lägga till ett antal fält till BM Canvas får vi ett lite bättre verktyg för detta.

Överordnat syfte – för att vidga perspektivet från ett rent lönsamhetsperspektiv beskriver det översta fältet verksamhetens överordnade syfte. Hur vill företaget förändra världen? Här kan vi uttrycka de ofta outtalade syften vi sällan skriver ner men som grundarna eller flera av anställda redan har i huvudet.

Hållbarhetskostnader/risker – detta fält använder vi för att lyfta fram de negativa hållbarhetseffekter affärsmodellen har eller riskerar att få.

Hållbarhetsnytta – fältet används för att beskriva de positiva hållbarhetseffekter företagets affärsmodell har på det omgivande samhället. Alltså inte bara frånvaron av negativa effekter.

Värde för samhället – i detta fält beskriver vi de positiva samhällseffekterna som tillkommer som ett sekundärt värde utanför företagets huvuderbjudande.

Andra stakeholders  – här beskrivs de som får del av det hållbarhetsvärde företaget bidrar med, förutom de kunder som får del av det direkta värderbjudandet.

Samhällspartners – i detta fält listar vi de samhällspartners som behövs för att leverera det utökade hållbarhetsvärdet för samhället och/eller andra stakeholders.

Att utveckla en affärsmodell som bidrar till samhället hållbarhet

Den utökade affärsmodellen jag beskriver ovan är förstås bara kärnan i den transformativa process som ett företag behöver gå igenom. Dock en mycket viktig kärna eftersom den plockar in företags hållbarhetseffekter på det omgivande samhället.

Efter att den första analysen är gjord kan modellen användas för att generera nya idéer och tankar som i sin tur kan leda till en affärsmodell som drivs av företagets lönsamhet, samtidigt som det bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Jag använder modellen i olika varianter av workshops. Är du intresserad, hör gärna av dig!

Kategorier: Metoder & modeller

P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.