Du lyssnar på ett kittlande och skrämmande föredrag om megatrender. Ny teknik som artificiell intelligens och självkörande bilar kommer att transformera vårt samhälle i grunden. Urbaniseringen omvandlar snabbt människan till en stadsboende art. Individualisering och andra värderingsförändringar förändrar oss alla och formar nya beteendemönster. Den globala ekonomin är både i kris, polariserar våra samhällen och flyttar österut mot Kina. Samtidigt förändrar klimatförändringarna förutsättningarna för hela mänskligheten.

Ja, världen förändras verkligen och det verkar gå obehagligt fort.

Men hur påverkar dessa megatrender egentligen mig och min organisation?

Vad borde vi egentligen göra för att möta framtiden?

Trots att dessa megatrender känns så viktiga och självklara är det oftast svårt att dra några konkreta slutsatser. Speciellt när vi i vardagen arbetar mot mål som ligger på vecko-, månads- eller kvartalsnivå.

Svårigheten ligger i att megatrenderna existerar i en annan tankedomän än den egna verksamheten . De är tankemönster som existerar på olika nivåer. Och våra hjärnor har alldeles för lätt att hoppa mellan dessa, men det är när vi skall koppla ihop dem med görandet det verkar saknas något.

Vad menas med olika tankemönster?

För att förstå de olika nivåerna av tankemönster behövs en bild.

Längst nere till vänster hittar vi den vardagliga verksamheten. Det är här vi organiserar och utför våra uppgifter. De tankemönster vi arbetar med här handlar alltså om att organisera existerande resurser gentemot ett givet mål. Det finns ganska lite osäkerhet, och den egna förmågan att resurseffekt uppnå målet är det viktiga.

Om vi tar ett steg uppåt till höger hamnar vi på strateginivån. Här handlar det om att hitta och formulera organisationens mål och övergripande tillvägagångssätt. Tankemönstren här kan beskrivas med orden analys och vägval. Arbetet består i att sätta sig in hur verksamhetens omgivning förändras, anpassa målbilden och klura ut det bästa sättet att nå dessa mål. Oftast går man systematiskt till väga. Affärsmodellsinnovation, bransch- och marknadsanalyser hör till verktygslådan här.

Högst uppe till höger på bilden hittar vi framtidsnivån. Här ser vi mönster i form av bl a megatrender och visioner. Tankemönstren här handlar både om utforskande och mönstermatchning samt att använda sin kreativitet för att dra ut tankelinjerna mot framtiden. Verktygen vi använder här är t ex omvärldsscanning, trendkartor men också mer långsiktiga framtidsvisioner. Här filtreras sällan bort någonting. På denna nivå letar man i huvudsak efter mönster och drar ut konsekvenser i en oändlig rymd.

Så här långt hänger de flesta med. Nu kommer vi till gapet jag tror är viktigt att frilägga.

Mellan framtidsnivån och strateginivån finner vi insiktsnivån. Det är här vi knyter ihop framskrivningar, fragment och megatrender och arbetar med att göra dem begripliga och konkreta. Tankemönstret på denna nivå kan beskrivas med orden syntes och integration. Genom att arbeta med att se hur megatrender och drivkrafter samverkar växer det fram en insikt om vilka riktmärken som är relevanta. De vita fläckarna som visar på kunskapsluckor blir också tydliga. På denna nivå växer våra möjliga framtider fram – scenarierna. Det är här vi skapar förutsättningen för hur vi skall reframa – rama in framtiden – så att vi kan se den nya framtidsramen för strategiarbetet.

Översättning mellan nivåerna är nyckeln

Bilden visar att megatrender och framtidsvision inte är direkt användbara utan i själva verket bara ett råmaterial. Tankemässigt befinner de sig för långt från den egna verksamhetens verklighet.

Även om en föreläsning om megatrender ibland skapar klarsyn så tror jag vi alla har varit med om att det inte räcker ända fram. När vi berättar om vår insikt för andra upptäcker vi att en enstaka insikt står sig dåligt mot en flock med en hel arsenal av beprövade tankar och metoder.

För att vi verkligen skall förändra oss mot framtiden behöver vi jobba i grupp. Vi behöver systematiskt arbeta i de olika nivåerna och göra jobbet med att översätta mellan dem – att förstå hur de stora förändringsmönstren förändrar vår framtid. Först då kommer vi att kunna se hur vi skall närma oss framtiden.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.