När jag i höstas körde en utbildningsmodul i scenarioplanering i åk 3 på Systemvetarprogrammet på Göteborgs Universitet kom en av studentgrupperna med frågan: Finns det en fastighetsmarknad på Mars år 2050? Studentgruppen såg direkt att scenarioplanering handlade om att vidga tankehorisonterna och ville därför utforska ett område utanför de ramar byggbranschens företag tänker inom idag.

Efter att de satt frågan jobbade de dels med att förstå mekanismerna bakom scenarioplanering och dels med utforskandet av de långsiktiga drivkrafter de såg skulle forma framtidens fastighetsmarknad på Mars. De diskuterade en lång rad drivkrafter. Bl a teknisk utveckling, finansieringsutmaningar, råvarutillgång på Mars, nationella politiska agendor, geopolitiska läget och klimateteffekternas roll i viljan att ta sig till Mars.

Slutsatsen blev att det var de konkreta klimateffekterna och Mars-projektets prioritet på de nationella politiska agendorna som var de avgörande kritiska osäkerheterna som skulle komma att forma framtiden för fastighetsmarknaden på Mars from till 2050.

Scenarierna

Det här var de fyra scenarier som presenterades. (De korta scenariobeskrivningarna är mina och inte studenternas)

Scenario: Billionaires on Mars

I det första scenariot är klimatpåverkan på jorden stor men synen på Mars som en lösning ligger långt ner på de politiska agendorna. Då är det bara miljardärerna som kommer att ta sig till Mars. Till en början är det en ganska liten och exklusiv fastighetsmarknad, men gradvis växande då en hel del resurser kommer att investeras.

Scenario: Life on Mars

Om de politiska agendorna istället omfattade en Mars-plan för att säkra upp mänskligheten i rymden då klimateffekterna blir allt mer hotande skulle ett antal länder vilja ha kolonier på Mars. En större exploatering av planeten skulle ta sin början och med den många större byggprojekt. Kolonisationen skulle gå med högsta fart.

När effekterna av klimatförändringarna är mer begränsade än vad vi befarar ser vi lite annorlunda scenarier.

Scenario: Lab on Mars

När ländernas politiska fokus inte prioriterar Mars och de negativa klimateffekterna här på jorden inte är så stora skulle Mars fortfarande vara en plats för forskning – och då en rad forskningsanläggningar. Att lära sig om Mars har ju visat vara viktigt för att få perspektiv på våra problem här på jorden.

Scenario: Pending life on Mars

I det fjärde scenariot har Mars en plats i flera länders politiska agendor. Kanske handlar det om att ha en backup-plan inför framtiden? Eller ligger fokus på råvaror? Eller kanske betraktas Mars som en strategisk geopolitisk positionering? När det gäller fastigheter och byggande finns i detta scenario i alla fall ett visst intresse av konstruktionsarbete även om det kanske handlar om industriella eller militära byggnader. Eller möjligen byggnader som kan komma att behövas i framtiden.

Vilka slutsatser kan man dra?

I alla scenarierna finns det faktiskt hus på Mars. I ett av dem finns det till och med snabbt växande fastighetsmarknad. I två finns det specialiserade fastighetsmarknader. I endast ett av scenarierna handlar Mars-projektet bara om forskning.

Nu kan vi förstås kritisera scenarierna utifrån många perspektiv. Är det rätt kritiska osäkerheter? Finns det inte fler parametrar som kan påverka? Jo, en annan grupp skulle kanske ha satt upp andra scenarier och gjort analysen annorlunda.

Men är detta då helt galna scenarier? Eller kan de få oss att tänka i nya banor?

Kan det vara så att det kommer att finnas en stor framtida fastighetsmarknad på Mars? När måste man i så fall börja agera för att vara med? NASA och andra har i alla fall intressanta idéer på hur hus skulle kunna se ut.

Jag tror att den viktigaste poängen här är: Att vara möta en okänd framtid och utveckla sin verksamhet bygger på att man vidgar synfältet och ser vad andra inte ser. Och ställer de frågor andra inte ställer. Och när man börjar skönja ett svar, agerar resolut i den riktning man vill!

Scenarioplanering är ett verktyg som hjälper till med precis detta. Genom att börja utforska världen utanför de kända ramarna så finns både en läreffekt och en insiktseffekt.

Och metoden fungerar förstås för att öppna upp de låsta tankarna runt mera jordnära tillämpningar än bosättningar på Mars.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.