Vi lever i spännande men också utmanande tider. I mina föredrag brukar jag beskriva det som att vi just nu lever i övergången mellan industrisamhället och algoritmsamhället. Övergången innebär en djupare transformation än vad de flesta av oss anar. De flesta är dock överens om att det mesta kommer att fungera annorlunda framöver och därför är det hetaste just nu innovation och entreprenörskap.

Mitt problem med ordet entreprenör är att det ger en lite för förenklad bild av det arbete som görs och behöver göras. Jag tror vi behöver vidga begreppet en smula.

Entreprenör, intraprenör och extraprenör

De flesta är bekanta med ordet entreprenör. Det beskriver oftast om personer som tar risker och utvecklar företag baserat på nya idéer. Vad jag tror vi egentligen är ute efter med ordet entreprenör är entreprenöriellt tänkande. Då blir entreprenörer någon som använder sitt entreprenöriella tänkande till att starta nya företag.

Men det nya behöver ju inte alltid innebära att starta ett nytt företag. Stora företag och organisationer behöver också förändras. De som använder sitt entreprenöriella tänkande inom ett företag kallas ibland för intraprenörer.

Om vi betraktar utmaningen från ett lite större samhällsperspektiv inser vi att inte alla transformationsutmaningar kan mötas bara genom att starta nya företag. Eller genom att traditionella företag utvecklar sin verksamhet.

För att hitta och forma lösningar på de större samhällsutmaningarna behöver vi agera mellan dagens företag, institutioner och resurser. Och dessutom tvärs över traditonella ämnes- och branschuppdelningar. Jag kallar de som använder sitt entreprenöriella tänkande i dessa mellanrum för extraprenörer. Även om ordet inte är nytt tycker jag att det behöver återupptäckas.

Om entreprenörens huvudfokus ligger på att skapa nya företag ligger intraprenörens på att undvika det existerande företagets byråkratiska hinder. För extraprenören ligger istället utmaningen i att

  • se ett övergripande problem och formulera ett överordnat effektmål för lösningen
  • förstå vilka organisationer som behöver involveras och koppla ihop dessa
  • identifiera och knyta ihop deras incitament gentemot det gemensamma effektmålet

Hur känner vi igen extraprenören?

Extraprenören är oftast en person eller ett litet idédrivet företag som springer runt mellan organisationer, formulerar samverkansidéer, söker utvecklingspengar och driver projekt med flera organisationer inblandade. Extraprenören är precis som den traditionelle entreprenören besjälad av att uppnå ett mål. Men till skillnad från denne handlar målet inte om att etablera ett företag utan om att uppnå en effekt. Vanligtvis handlar det dessutom om en effekt som ligger utanför organisationernas egna uttalade mål, en effekt som bygger på insikten om en större samhällsutmaning eller insikt om att någon väsentlig pusselbit saknas inför framtiden.

Extraprenören jobbar alltså för att åstadkomma förändring genom att föra samman befintliga organisationer för att jobba mot ett effektmål som ligger utanför organisationernas egna uppsatta mål.

Extraprenörsrollen är central för samhällets omvandling

För en bransch innebär en transformation att de traditionella företagen nästan alltid ersätts av nya startade av framgångsrika entreprenörer. Det är en process som pågår under en relativt lång tid där de nya företagen genom nya och bättre erbjudanden konkurrerar ut de gamla. För kunderna får detta bara i undantagsfall negativa konsekvenser. För företagen i branschen kan det förstås vara betydligt mer turbulent.

När det gäller en samhällstransformation finns varken konkurrensmekanismer eller samma nivå av redundans som i den kommersiella världen. Risken är då att viktiga samhällsinstitutioner helt slutar fungera innan de nya kommit på plats. För att hantera detta behöver alltså nya lösningar utvecklas innan de gamla slutar att fungera. Att skapa en ny institution för varje nytt problem är inte heller långsiktigt hållbart eftersom allt ser ut som problem i en transformationsfas. Dessutom behöver nya institutioner agera tvärs över redan existerande institutioners ansvarsområden vilket snabbt ökar komplexiteten och kanske till och med motverkar sitt syfte.

Om entreprenörer och intraprenörer är centrala för transformationen av den kommersiella världen har extraprenören en nyckelroll för omvandlingen av resten av samhället.

Extraprenörens problem

Idag finns en hel del stöd från samhället för entreprenörer. Åtminstone i startup-fasen. Men hur ser stödet ut för extraprenörerna? Har vi gjort en problemanalys runt extraprenörernas roll och situation?

Det kanske är dags att nyansera analysen runt de olika entreprenöriella roller som behövs inför framtiden. Och extraprenören är definitivt en av dessa det skulle behövas en fördjupad insikt om.

För samhället är det nämligen i de vita ytorna mellan de traditionella organisationerna och institutionerna, men i samverkan med dem, som öppningen för en stor del av morgondagens lösningar finns.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.