I dessa dagar är det svårt att undvika kontrasten eller krockarna mellan manligt och kvinnligt perspektiv. Handlar det inte om kampanjer mot sexuella trakasserier och våld (som t ex #metoo-kampanjen) så hör vi inom politiken begrepp som feministisk utrikespolitik. På ytterligare andra ställen försöker insiktsfulla människor förstå relationerna mellan det feminina och det maskulina på ett djupare plan. Det senaste exemplet är det nya avsnittet av den briljanta podcasten Myter & Mysterier som handlar om manligt och kvinnligt ur ett kosmiskt perspektiv.

Den uppenbara analysen är att kvinnor har tröttnat på sin marginaliserade roll och återtar steg för steg den position som rätteligen är deras. Men det kanske finns en underberättelse som förklarar varför detta sker just nu. Kanske det traditionellt manliga angreppssättet inte längre ens fungerar med våld? Världen har kanske blivit för komplex och det behövs ett nytt sätt möta utmaningarna?

För en av de mest påtagliga förändringarna är ju att världen blir mer sammankopplad än den någonsin varit tidigare. En effekt av detta är att den också blir mer komplex. Inte bara mer komplicerad utan komplex, vilket är något fundamentalt annorlunda. Åtminstone blir de komplexa effekterna allt mer dominerande och påtagliga.

Insikten om det komplexa

Med Newton fick vi en mekanisk syn på världen. Universum beskrevs som ett komplicerat urverk. Och eftersom en klocka bestod av kugghjul och fjädrar sa oss metaforen att vi i princip kunde förstå och förutsäga allt. Bara vi kartlade de olika delarna och hur de påverkade varandra.

Under 1900-talet börja allt fler inse att Newtons bild var alldeles för enkel. Den beskrev egentligen bara mekaniska system. Om ett system istället bestod av aktörer som inte var fast kopplade till varandra eller reagerade olika beroende på vad som hänt tidigare uppträdde systemet helt annorlunda. Då var det inte längre en maskin utan något komplext; något som principiellt var omöjligt att förstå eller förutsäga bara genom att kartlägga dess struktur eller se de ingående delarna. Ville man förstå om ett komplext system behövde man studera och interagera med hela systemet. Så fort man plockade isär det i sina beståndsdelar försvann de väsentliga egenskaperna.

Hela världen blir mer komplex

När världen nu kopplas ihop tvärs över fysiska, nationella och kulturella gränser förändras inte bara relationerna mellan enskilda människor. Gamla uppdelningar och stabiliserande kulturmönster raseras och världen blir gradvis ett enda komplext och sammanhängande ekosystem; ett ekosystem där alla aktörer potentiellt kan påverka och påverkas av alla andra.

Och när alla delar potentiellt kan påverka alla andra har systemet ändrats i grunden. Ett komplicerat system utvecklas till att bli mer komplext.

En komplex värld behöver andra strategier

En effekt av att världen blir mer komplex är att de metoder och angreppssätt som fungerat i en komplicerad värld fungerar allt sämre.

I ett blogg-inlägg från 2010 som egentligen var riktat till kvinnor målade managementtänkaren John Hagel upp ett skifte i perspektiv han anade behövdes för att hantera en allt mer komplex värld. Han utgick från två olika strategiska utgångspunkter, den maskulina respektive feminina arketypen.

Dagens strategi – den maskulina arketypen

Idag dominerar den maskulina arketypen hur vi i västvärlden organiserar oss och möter våra problem. Arketypen beskrivs ofta i krigsmetaforer och bygger på ett antal antaganden:

 • Långvariga förbindelser medför alltid problem – fokus behöver ligga på kortsiktiga insatser (“fältslag”) där vi måste få ut så möjligt av varje insats och behandla varje insats som en oberoende händelse – köp billigt, sälj dyrt och dra vidare
 • Det finns inte utrymme för känslor – känslor är en lyx vi inte har råd att unna oss då det gör saker onödigt komplicerade
 • Uttryck av svaghet måste undvikas till varje pris – vi måste alltid visa styrka
 • Analys och objektivitet är nyckeln – endast genom höja oss över det subjektiva kan vi förstå världen omkring oss
 • Komplexa situationer behöver brytas ner – alla problem kan och skall reduceras till sina beståndsdelar så analys blir möjlig och lösningar kan genomföras på kort tid
 • Vi måste alltid agera snabbt och resolut – när vi har förstått vilka de ingående elementen är, behöver vi agera snabbt och hänsynslöst för att utnyttja övertaget vi kan få
 • Förändring representerar hot och risker – det viktigaste är att finna sätt att kontrollera vår omgivning så den stabiliseras och blir mer förutsägbar

Kort sagt, det viktigaste vi behöver för att lösa problem är några rejäla karlar. Oavsett om de ibland råkar vara kvinnor.

Om den maskulina arketypen fungerat relativt bra i en komplicerad omgivning så är det lätt att inse hur den fungerar sämre i en komplex omgivning. Att objektivt analysera och bryta ner problemen i mindre beståndsdelar är t ex inte möjligt när det är principiellt omöjligt att förstå något genom att plocka isär situationen i dess ingående delar. Och kan man inte bryta ner problemet i mindre delar går det förstås inte heller att agera snabbt och resolut. Att undvika förändring blir också en omöjlighet då ett komplext system till sin natur ständigt förändras.

Den feminina arketypen

Den maskulina arketypens motsats –  den feminina arketypen bygger på en helt andra antaganden:

 • Kunskap och insikter fås genom långsiktiga relationer – för att kunna påverka behöver vi kunskap och insikter vi bara kan få genom att utveckla och nära långsiktiga relationer
 • Avgränsningar är kontraproduktiva – för att förstå vad som händer behöver vi ha ett holistiskt angreppssätt, och på så sätt söka efter mönster och den inneboende dynamik som ger upphov till de större och mer komplexa effekterna
 • Kommunikationen behöver vara rikare och mer nyanserad – snarare än att kommunicera med data och kvantitativa analyser, behöver vi använda metaforer, berättelser och bilder som engagerar vår fantasi och åstadkommer en djupare förståelse av händelserna och omgivningens inre väsen
 • Våra känslor måste vägleda oss – vi blir bättre på att påverka och hantera situationer om vi använder känslor och intuition; genom att fördjupa relationerna ökar vår förmåga att mobilisera andra aktörers handlingskraft
 • Förändring är utveckling – vi anammar förändring eftersom det är drivkraften bakom tillväxt och lärande vilket i sin tur är nyckeln till att förstå världen

Om vi ständigt försöker dela upp det som inte kan delas upp, agera känslofritt när vi behöver använda vår intuition eller stoppa förändring när vi snarare behöver utvecklas i samklang med förändringen så kan vi inte komma framåt i en värld som gått från att vara komplicerad till att så tydligt bli allt mer komplex.

Hagel antyder att genom att anta ett mer feminint angreppssätt och utveckla långsiktiga förtroenderelationer, hålla oss med ett holistiskt perspektiv och sträva efter en rikare och djupare kommunikation öppnar vi upp nya sätt att förstå och agera i en komplex värld – en värld där vi kan komma bort från de begränsningar det traditionella maskulina angreppssättet innebär.


P A Martin Börjesson

P A Martin Börjesson arbetar med framtidsfrågor och hjälper företag och institutioner att förstå och navigera i en allt mer komplex och föränderlig värld. Kontakt via mail.