Engelsmännen formulerar den nya stora IT-utmaningarna

Man kan möta framtiden på många sätt. Antingen springer man på i sitt hjul och tar dagen som den kommer, eller också försöker man förstå vad som händer i en omgivning så att man kan göra situationen bättre. Ett tredje sätt är att sätta upp mål som är så utmanande att man måste anstränga sig för att komma dit och på så sätt skapa framtiden. De flesta utav oss använder det första strategin så den representerar kanske den strategin som man brukar kalla situationsanpassad handling eller situated action. Den andra strategin skulle man kunna kalla den analytiska, eller kanske akademiska strategin, när man tror att om man bara har tillräcklig kunskap och insikt om vad som händer så kan man också göra klokare val. Den tredje strategin skulle jag kalla ingenjörsstrategin och innebär att man lägger fokus på att försöka bygga något som är bättre och på det sättet snarare bygga framtiden än att försöka förstå den.

För samhällen och gemenskaper finns det flera poänger med att använda ingenjörsstrategin vilket inte minst visat sig vid byggandet av t ex pyramider eller katedraler och utvecklingen av det amerikanska rymdprogrammet. Dessa stora projekt har fått en lång rad positiva bieffekter och har bidragit med att fokusera resurserna, skapat sociala och kommersiella strukturer, skapat en övergripande mening för människor i programmen men också runt om, drivit på innovationen i samhället och för lång tid framåt bidragit med symboler och strukturer som haft varaktigt enande effekter på hela kulturer.

Idag pratar man om termen Grand Challenges som det politiska och socialt enande verktyg man kan använda för att gå framåt och engagera människor i att fokusera på svåra utmaningar och samtidigt skapa ett bättre samhälle. Ett uttryck för detta inom företagsvärlden är BHAG vilket står för Big Hairy Audacious Goal. Uttrycket myntades av Collins och Porras i deras framgångsrika bok Built to Last och beskriver de stora och långsiktiga utmaningar som fungerar enande och organiserande på ett företag. I forskningsvärlden har man arbetat med Grand Challenge Problems som ett sött att rikta forskningen mot ett fåtal centrala problem. Målet är att genom att fokusera på just dessa problem kommer utvecklingen inom området att ta ett eller flera stora kliv framåt. Utmaningen eller problemet måste då ha ett antal egenskaper.

  1. Problemet skall vara svårt att lösa och det skall krävas att man utvecklar sin förmåga flera magnituder för att man skall lyckas
  2. Problemet skall vara lösbart dvs inte bevisats principiellt olösligt och framstegen skall helst vara mätbara
  3. Att lösa problemet skall få stora positiva konsekvenser både ekonomiskt och socialt

England och USA har varit framträdande i att använda angreppssättet i sin forskningspolitik och arbetet har nu fortsatt ytterligare ett varv. Under slutet av januari i år kom engelsmännen med en ny och uppdaterad uppsättning framtida utmaningar inom IT-området.

  • Arkitekturen hos hjärnan och medvetandet – sedan en längre tid en fråga inom filosofin som nu anses ha potential att bidra med kunskap för hur man bygger informationssystem
  • Det livslånga minnet – hur hanterar man all den data som skall lagras och finnas åtkomlig under en livstid
  • In vivo – in silico – datorer har spelat en central roll i forskningen om livets processer, kan man nu simulera fullständiga organismer och dess utveckling i en dator skulle man lära sig mycket mer om livets mysterier
  • En vetenskap för ubiquitous computing i en global skala – hur kan man skapa förutsägbarhet i det emergenta globala system av alla de personliga tekniska artefakter vi bör omkring på?
  • Skalbara ubiquitous computing system – hör handlar det om att fokusera på att utveckla metoder för att kunna stå emot den exponentiella komplexiteten och lära oss utveckla skalbara ubiquitous computing system
  • Kunskapsutveckling inom icke-traditionella beräkningsteknologier – när nya typer av datorer och beräkningssystem baserade på t ex kvantdatorer och nanoteknologi dyker upp måste kunskapsområdena runt algoritmer och beräkningar också utvecklas

InfoWorld: Computer scientists identify future IT challenges: January 25, 2005: By : APPLICATION_DEVELOPMENT : APPLICATIONS : HARDWARE
Rapporterna där utmaningarna beskriv