Att höja blicken och föra ett strategiskt samtal om verksamheten med jämna mellanrum är helt nödvändigt. Speciellt viktigt är det i tider av osäkerhet och förändring. Utmaningen för de flesta chefer är det behövs både struktur och en rad metodiker för att kunna initiera och leda samtalet genom flera steg. Efter en strategisk analys är det också viktigt att kunna omsätta resultaten i en realiserbar plan för att uppnå de nya mål strategiprocessen pekat ut som viktiga.

Jag leder, stödjer och coachar strategiprocesser.

Ett strategiskt samtal handlar om att fördjupa sig i koppla ihop två perspektiv. Dels en övergripande systemisk bild av den egna verksamheten och dels en bild av verksamhetens omgivning och framtid. I gränslandet mellan dessa behöver man utveckla en väg framåt – en strategi –  där verksamheten kan utvecklas på bästa sätt i sin omgivning med utgångspunkt i de resurser man har.

Jag arbetar gärna visuellt med bilder och postits för att alla i ledningsgruppen eller styrelsen skall delta i samma process.

Jag har i många år arbetat med

  • Business Model Canvas för affärsmodellsanalys
  • Business Idea Modelling för strategisk förmågeanalys
  • Större visuella kartbilder för visionsutveckling, omvärldsanalyser och strategiutveckling
  • Scenarioplanering och andra framtidsverktyg för mer systematisk framtidsanalys