Inspiration eller kunskapsinhämtning är en viktig komponent när man vill rikta blicken utåt och framåt. Mina föredrag handlar om förändringsmönster och de framtider jag ser tar form framöver. 

  • De fem skiftena som formar världen
  • Metakrisen och ett samhälle i transformation
  • Att leda i en VUCA värld
  • Scenarioplanering och andra metoder för att möta en komplex framtid

De fem skiftena som formar världen

Trender räcker inte längre för att beskriva dagens komplexa läge. Det vi ser formar världen är fem mega-skiften.

  • Tillväxtens gränser – från att ha levt i en till synes oändlig värld gör lever vi nu i en högst begränsad värld där varje handling får konsekvenser
  • Accelererande tekniskt skifte – skiftet till en cyberfysisk värld omvandlar både människor och samhällsstruktur i grunden
  • Omkopplade sociala mönster – från en struktur där länder och hierarker har utgjort den sociala grundstrukturen tar logiken bakom svärmen allt mer över
  • Normalisering av ekonomin – logiken bakom pengar, värdeskapande förändras i grunden när värde kan överföras digitalt och den fysiska tillväxten fått hårda gränser
  • Rekonfiguration av politiska maktstrukturer – när värdeskapande, sociala mönster och förmåga att organisera oss och utöva makt förändras omvandlas de maktstrukturer vi är vana vid i grunden

Metakrisen och ett samhälle i transformation

När de stora skiftena samverkar skapas kriser på många plan. Kriser som både förstärker varandra, men som också skapar nya mönster och händelsekedjor på andra plan än vad vi är vana vid. Istället för flera kriser står vi inför en metakris – en kris i hur vi förstår och bemöter situationen vi befinner oss i. Denna metakris vittnar i sin tur om att vi befinner oss i ett samhälle som genomgår en transformation från en systemlogik till en annan.

Och vad innebär att vi numera agerar i ett samhälle transformation? Vad betyder det för ledarskap, följarskap och strategier?

Att leda i en VUCA värld

Många samverkande drivkrafter gör vår omgivning allt svårare att navigera i. Amerikanska militären noterade redan i början på 1990-talet att den relativt tydliga och stabila efterkrigsordningen höll på att utmanas på allvar. De myntade då akronymen VUCA står för Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous för att karaktärisera den nya situation världen befann sig. I och med terrorattacken 9/11 2001 insåg även många andra att världen hade förändrats. Och sedan dess har komplexiteten och oförutsägbarheten fortsatt att öka. En konsekvens är att de gamla ledarskaps- och styrmodellerna inte längre fungerar. Då vi lära oss att förstå vad som förändrats och lära oss leda och utveckla våra organisationer i en VUCA-värld.

Scenarioplanering – ett sätt att möta en osäker framtiden

Hur kan vi systematiskt arbeta med att hantera en osäker framtid? Ett sätt är att tänka i framtidsscenarier och använda dessa scenarier för att reflektera över den egna strategiska riktningen. Och att utveckla de strategiska insikter vi behöver för att förstå den situation vi befinner oss i.

Äldre föredrag

Algoritmsamhället

Algoritmerna påverkar snart allting. Därför behöver vi alla förstå hur algoritmerna transformerar samhälle och affärsomgivningar. För det handlar inte bara om att världen blir datoriserad. Algoritmerna förändrar världen på ett betydligt djupare plan.

Läs mer