Inspiration och uppdaterade perspektiv är centralt när man vill rikta blicken utåt och framåt. Mina föredrag handlar om förändringsmönster och de framtider jag ser tar form framöver. 

  • Kaoset handlar egentligen om flera underliggande skiften
  • Metakrisen signalerar om enn samhälle i transformation
  • Att leva och leda i en BANI värld
  • Scenarioplanering och andra framtidsmetoder

Kaoset handlar egentligen om flera underliggande skiften

Att prata om trender är helt missriktat för att beskriva det komplexa och osäkra läge vi upplever idag. Vad jag ser är flera underliggande och samverkande skiften:

  • Klimatutmaningen är inte ett problem som skall lösas, vad vi går igenom är ett skifte till en värld med nya förutsättningar. Från att ha levt i en värld där vi föreställt oss att tillväxt är oändlig har vi nått tillväxtens gränser. Vi lever vi nu i en begränsad värld och där varje handling nu får konsekvenser.
  • Vi genomlever nu ett fundamentalt skifte från en materiell värld till en cyberfysisk värld där grundläggande förutsättningarna för kommunikation, tänkande, beslutsfattande och värdeskapande omvandlar förutsättningarna för hur människor och samhällsstrukturer lever i och utvecklar sin värld i grunden.
  • Digital och global organisation av människor i svärmar och en nu snabbt kollapsande demografi innebär ett fundamentalt skifte i mänsklighetens sociala logik – eran med nationalstater och hierarkier utmanas och om formas på allt fler plan av svärmarna och nätverken.
  • En USA-dominerad global världsordning och en allt mer hotad liberal nationalstatsmodell innebär ett skifte till en allt mer fragmenterad och hotfull världsordning där nya relationer, nya maktordningar och nya berättelser om världens logik börjar ta nya former
  • Den ekonomiska tillväxtlogiken samt förutsättningarna för värdeskapande och distribution genomgår ett fundamentalt skifte. Naturens begränsningar, digitalisering av värdeskapande och en fragmenterad global logik skapar nya förutsättningar som ekonomin behöver omformas efter.

Metakrisen signalerar om ett samhälle i transformation

När de stora skiftena samverkar skapas kriser på många plan. Kriser som både förstärker varandra, men som också skapar nya mönster och händelsekedjor på andra plan än vad vi är vana vid. Istället för flera enskilda kriser pratar vi allt mer begreppet polykris, den systemiska verkligheten som tar form när flera globala och sammanhängande kriser hänger ihop och orsakar händelsekaskader. Vissa hävdar att förändringen är betydligt djupare och att vi snarare befinner oss i en metakris – att polykrisen snarare bara är ett symptom på flera underliggande skiften och att den riktiga krisen handlar om hur vi förstår situationen vi befinner oss i. En konsekens av detta är att vi befinner oss i ett samhälle som genomgår en transformation från en systemlogik till en annan.

Vad betyder det för ledarskap, följarskap och strategier?

Att leva och leda i en BANI värld

Många samverkande drivkrafter gör vår omgivning allt svårare att navigera i. Amerikanska militären noterade redan i början på 1990-talet att den relativt tydliga och stabila efterkrigsordningen höll på att utmanas på allvar. De myntade då akronymen VUCA står för Volatile, Uncertain, Complex och Ambiguous för att karaktärisera den nya situation världen befann sig. I och med terrorattacken 9/11 2001 insåg även många andra att världen hade förändrats. Och sedan dess har komplexiteten och oförutsägbarheten bara fortsatt att öka. Detta har bara blivit värre och läget beskrivs idag allt mer med den ännu mer radikala akronymen BANI som står för Brittle, Anxiety-causing, Nonlinear och Incomprehensible.

De gamla ledarskaps- och styrmodellerna inte längre fungerar och vi behöver lära oss att förstå den nya logiken och lära oss leva i en BANI-värld.

Scenarioplanering – ett sätt att möta en osäker framtiden

Hur kan vi systematiskt arbeta med att hantera en osäker framtid? Ett sätt är att tänka i framtidsscenarier och använda dessa scenarier för att reflektera över den egna strategiska riktningen. Och att utveckla de strategiska insikter vi behöver för att förstå den situation vi befinner oss i.

Äldre föredrag

Algoritmsamhället

Algoritmerna påverkar snart allting. Därför behöver vi alla förstå hur algoritmerna transformerar samhälle och affärsomgivningar. För det handlar inte bara om att världen blir datoriserad. Algoritmerna förändrar världen på ett betydligt djupare plan.

Läs mer