Kärnan i varje företag är dess affärsmodell. Företagets affärsmodell är en beskrivning av hur verksamheten skapar och distribuerar värde.

För att kunna förstå och utveckla sin verksamhet är det centralt att först ta fram en översiktlig och gemensam systembild av företagets affärsmodell. En populär och effektiv modell för detta är Business Model Canvas (BMC). Den främsta styrkan med BMC är att en grupp snabbt kan skissa upp, förstå och förklara hur den nuvarande verksamhetens hänger ihop. Ytterligare en styrka är att gruppen nu har en enkel modell för att analytiskt och kreativt  vidareutveckla modellen, eller till och med utveckla nya innovativa varianter.

Business Model Canvas är en visuell modell som beskriver ett företags grundidé baserat på 9 begrepp som i samverkan utgör verksamhetens värdeskapande system.

  1. Kundsegment
  2. Värdeerbjudande
  3. Distributionskanaler
  4. Kundrelationer
  5. Intäktsströmmar
  6. Nyckelresurser
  7. Nyckelerbjudande
  8. Nyckelpartners
  9. Kostnadsstruktur

Dessa 9 begrepp utgör grunden för ett gemensamt språk och är dessutom relaterade till varandra i en systemstruktur.

Genom att beskriva sin affär i denna modell får man snabbt en överblick över verksamhetens olika delar och beroenden. Kärnan ligger i att man får syn på den affärsmodell verksamheten bygger på. När man väl har gjort denna beskrivning har man också fått ett skissverktyg för att utveckla alternativ för hur företaget skulle kunna se ut i framtiden.

Rent praktiskt utförs arbetet med modellen i en workshop. Man arbetar då tillsammans runt en plansch på en vägg och använder post-its för att beskriva faktorerna. Ruta för ruta går man tillsammans igenom modellen och mejslar på så sätt ut den egna affärens affärsmodell.

Nedan syns ett standardexempel från litteraturen. Det är Apples iTunes affärsmodell som är beskriven med bara 22 postit-lappar.

canvas - iTunes

Ett verktyg för Affärsutveckling och Innovation

Den enkla men kraftfulla modellen gör det möjligt att arbeta mer designorienterat. Genom att utveckla och analysera ett antal alternativa varianter ökar i varje steg förståelse för vad som fungerar och vad som kan vara möjligt. Eftersom modellen är gemensam är det dessutom en utmärkt lärplattform för att jämföra och lära av helt andra verksamheter. BMC gör det också möjligt att enkelt skissa upp, samla in kunskap om och jämföra olika typer av affärsmodeller. Något som enbart bara forskare sysslade med tidigare.

Konsekvensanalyser i omvärlds- eller framtidsarbete

En utmaning runt att diskutera framtida konsekvenser med en ledningsgrupp är att diskussionen ofta blir ostrukturerad. En orsak till detta har visat sig att bilden av dagens verksamhet inte är så homogen som man tror. BMC kan därför med fördel användas som plattform för analysarbetet. med en gemensam och tydlig bild av den egna verksamheten blir omvärlds- och framtidsanalyserna också tydligare. Det viktiga är ju att föra diskussionen på rätt nivå och förstå de strategiska och operativa konsekvenserna.

Business Model Canvas som plattform för hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete börjar ofta med organisationens processer. Fokus brukar då hamna på aspekter som t ex nedsmutsning, råvaru- och energiåtgång. Nästa nivå handlar om att förändra produkter och tjänster så t ex råvaror kan återanvändas eller produkten har så få negativa effekter som möjligt under sin livscykel. På dessa två steg handlar hållbarhetsarbetet i huvudsak om att minska de negativa bieffekterna för att vara god eller för att skydda varumärket. När verksamheten passerat detta stadie och mognat i sitt tänkande runt hållbarhet går man upp till den tredje nivån. Det innebär att verksamheten börjat förstå att hållbarhet också kan vara lönsamt om hållbarhetsarbetet också kopplas ihop med affärsutveckling och affärsmodellsinnovation. Då är Business Model Canvas ett mycket bra verktyg för att skapa, utforska och testa nya affärsmodeller för verksamhetens framtida hållbara och lönsamma utveckling.

Modellen bygger på Alexander Osterwalders forskningsarbete runt visuell affärsmodellering vilket man kan läsa om mer på sajten http://www.businessmodelgeneration.com/.

Vill man arbeta vidare med metoden kan man också köpa boken som beskriver arbetssättet djupare:

BM Canvas - bokutsida

Behöver ni stöd med att arbeta runt affärsmodellsanalys och Business Model Canvas går det bra att kontakta mig. Modellen används flitigt när det gäller både innovationsprocesser, omvärldsanalys, utveckling mot hållbara affärsstrukturer och mer generell strategiutveckling.

6 kommentarer

Framtidens hållbara affärsmodeller – ett västsvenskt SME-projekt | futuramb.se · 5 oktober, 02015 kl. 11:50

[…] Affärsmodellsanalys […]

Att vindtunnla sin verksamhet – futuramb.se · 17 oktober, 02016 kl. 15:55

[…] Affärsmodellsanalys […]

En systemisk verksamhetsidé - vad är det? - P A Martin Börjessons sida · 12 februari, 02019 kl. 09:04

[…] Affärsmodellsanalys […]

Hållbara Affärsmodeller - en BM Canvas med tillägg - P A Martin Börjessons sida · 20 maj, 02019 kl. 15:59

[…] Affärsmodellsanalys […]

Kommentera