Kärnan i varje företag är dess affärsmodell. Företagets affärsmodell är en beskrivning av hur verksamheten som system skapar, fångar och levererar värde.

För att förstå och utveckla sin verksamhet är det bra att först ta fram en översiktlig och gemensam bild av företagets affärsmodell. En populär och effektiv modell för detta är Business Model Canvas (BMC). Den främsta styrkan med BMC är att en grupp, t ex en ledningsgrupp, snabbt kan skissa upp, förstå och förklara hur den nuvarande verksamheten hänger ihop. När detta är gjort finns en modell som både kan användas för analys och till att kreativt utveckla affärsmodellen.

Business Model Canvas är en visuell modell som beskriver företagets affärsmodell utifrån 9 grundläggande begrepp. Dessa utgör ett gemensamt språk som affärsmodeller kan beskrivas med och dessutom jämföras med varandra.

  1. Kundsegment
  2. Värdeerbjudande
  3. Distributionskanaler
  4. Kundrelationer
  5. Intäktsströmmar
  6. Nyckelresurser
  7. Nyckelerbjudande
  8. Nyckelpartners
  9. Kostnadsstruktur

Dessa 9 begreppen är relaterade till varandra i en visuell struktur där affärsmodellen systemrelationer blir tydliga.

Genom att beskriva vår affär i denna modell får vi en överblick över affärsmodellens olika delar och beroenden. När vi väl har gjort denna beskrivning har vi också fått ett skissverktyg för att utveckla alternativ för hur företaget skulle kunna se ut i framtiden.

Rent praktiskt utförs arbetet med modellen i en workshop. Vi arbetar då tillsammans runt en plansch på en vägg och använder post-its för att beskriva faktorerna. Ruta för ruta går vi tillsammans igenom modellen och mejslar på så sätt ut den egna affärens affärsmodell.

Nedan syns ett standardexempel från litteraturen. Det är Apples iTunes affärsmodell som är beskriven med bara 22 postit-lappar.

canvas - iTunes

Ett verktyg för Affärsutveckling och Innovation

Den enkla men kraftfulla modellen gör det möjligt att arbeta mer designorienterat. Genom att utveckla och analysera ett antal alternativa varianter ökar i varje steg förståelse för vad som fungerar och vad som kan vara möjligt. Eftersom modellen är likadan överallt är det dessutom en utmärkt lärplattform för att jämföra och lära av helt andra verksamheter. BMC gör det alltså möjligt att enkelt skissa upp, samla in kunskap om och jämföra olika typer av affärsmodeller. Något som enbart forskare sysslade med tidigare.

Konsekvensanalyser i omvärlds- eller framtidsarbete

En utmaning med att diskutera framtida konsekvenser med en ledningsgrupp är att diskussionen ofta blir ostrukturerad eftersom bilden av dagens verksamhet inte är så homogen som man tror. BMC kan därför med fördel användas som plattform för analysarbete. Med en gemensam och tydlig bild av den egna verksamheten blir omvärlds- och framtidsanalyserna också tydligare. Det viktiga är ju att föra diskussionen på rätt nivå och förstå de strategiska och operativa konsekvenserna.

Business Model Canvas i hållbarhetsarbetet

Hållbarhetsarbete börjar ofta med organisationens processer. Fokus brukar då hamna på aspekter som t ex nedsmutsning, råvaru- och energiåtgång. Nästa nivå handlar om att förändra produkter och tjänster så t ex råvaror kan återanvändas eller produkten har så få negativa effekter som möjligt under sin livscykel. Dessa två steg handlar tyvärr bara om att minska de negativa bieffekterna för att vara god eller för att skydda varumärket. När verksamheten passerat detta stadie och mognat i sitt tänkande runt hållbarhet går man upp till den tredje nivån. Det innebär att verksamheten börjat förstå att hållbarhet också kan vara lönsamt om hållbarhetsarbetet också kopplas ihop med affärsutveckling och affärsmodellsinnovation. Då är Business Model Canvas ett mycket bra verktyg för att skapa, utforska och testa nya affärsmodeller för verksamhetens framtida hållbara och lönsamma utveckling.

Behöver ni stöd med att arbeta runt affärsmodellsanalys och Business Model Canvas går det bra att kontakta mig. Modellen används flitigt när det gäller både innovationsprocesser, omvärldsanalys, utveckling mot hållbara affärsstrukturer och mer generell strategiutveckling.

Annars är det bara att ladda ner en Business Model Canvas PDF, hämta en bunt post-it lappar och sätta igång!

Fördjupning och lära mera

Vill man arbeta vidare med metoden kan man också köpa boken som beskriver arbetssättet djupare:

BM Canvas - bokutsida

För att nu direkt lära mer om Business Model Canvas kika på denna video:

6 kommentarer

Framtidens hållbara affärsmodeller – ett västsvenskt SME-projekt | futuramb.se · 5 oktober, 02015 kl. 11:50

[…] Affärsmodellsanalys […]

Att vindtunnla sin verksamhet – futuramb.se · 17 oktober, 02016 kl. 15:55

[…] Affärsmodellsanalys […]

En systemisk verksamhetsidé - vad är det? - P A Martin Börjessons sida · 12 februari, 02019 kl. 09:04

[…] Affärsmodellsanalys […]

Hållbara Affärsmodeller - en BM Canvas med tillägg - P A Martin Börjessons sida · 20 maj, 02019 kl. 15:59

[…] Affärsmodellsanalys […]

Lämna ett svar