Varje företag är ett sammanhängande system som fångar, skapar och levererar värde. Företagets affärsmodell är en beskrivning av detta system .

För att förstå och utveckla sin verksamhet är det ofta bra att först förstå hur systemet ser ser. Hur hänger delarna egentligen ihop? Ett bra sätt att göra detta är att ta fram en översiktlig och gemensam bild av företagets affärsmodell. En populär och effektiv modell för detta är Business Model Canvas (BMC).

Business Model Canvas är en visuell modell som beskriver företagets affärsmodell utifrån 9 grundläggande begrepp:

 1. Kundsegment
 2. Värdeerbjudande
 3. Distributionskanaler
 4. Kundrelationer
 5. Intäktsströmmar
 6. Nyckelresurser
 7. Nyckelerbjudande
 8. Nyckelpartners
 9. Kostnadsstruktur

Dessa nio begrepp är relaterade till varandra i en struktur där affärsmodellens systemrelationer blir tydliga.

Genom att beskriva verksamheten med denna modell får vi snabbt en överblick över affärsmodellens olika delar och beroenden. Modellen hjälper oss på flera plan att både förstå och utveckla verksamheten bl a :

 • vi får ett verktyg för att plocka isär verksamheten och få syn på de ingående delarna och hur de hänger ihop
 • de som arbetar i verksamheten får en bild av hur deras del hänger ihop med andra delar
 • de som arbeta med att leda verksamheten får ett verktyg för att gemensamt förstå sambanden och strukturen för just denna unika verksamhet
 • modellen fungerar som ett skissverktyg för att utveckla alternativ för hur företaget skulle kunna se ut i framtiden.
 • de nio begreppen och modellen utgör ett gemensamt språk som gör att affärsmodeller kan jämföras med varandra tvärs över branschgränser

Hur gör man?

För att göra en analys av sin verksamhet som en affärsmodell håller man en workshop runt ett arbetsark och med postit-lappar. Business Model Canvas egentligen namnet på det arbetsark med nio rutor som vi kan lägga upp på ett bord eller helst sätta upp på en vägg.

Arbetet med att ta fram modell görs i en workshop. En grupp arbetar då tillsammans runt en plansch på en vägg och använder post-its för att beskriva faktorerna. Ruta för ruta mejslar gruppen ut den egna affärens affärsmodell.

Här är ett exempel på hur en färdig affärsmodell över ett lokalt bageri skulle kunna se ut.

Redan när man arbetar med att ta fram sitt företags affärsmodell med Business Model Canvas händer en del saker i huvudet på deltagarna. Delar i verksamheten blir tydligare och relationerna mellan blir plötsligt synliga.

Efteråt har gruppen som genomfört arbete fått ett verktyg som kan användas på flera olika sätt t ex

 • kommunikation inom och mellan nivåerna i en organisation
 • affärsutveckling och innovation
 • konsekvenser i arbete strategisk omvärldsanalys
 • Hållbarhetsarbete på en högre nivå

Ett verktyg för kommunikation mellan nivåerna i en organisation

Inom en organisation sker kommunikation gärna med organisationsschema som egentligen bara fokuserar på ansvarsuppdelning och inte på hur företaget egentligen fungerar. En Business Model Canvas är ett bra komplement till detta och ger en betydligt bättre bild av vilket värde och vilken roll medarbetarna inom organisation har i verksamheten som helhet.

Eftersom Business Model Canvas beskriver helheten och dessa ingående delar är modellen speciellt bra för att förstå konsekvenser av förändringar eller visualisera utvecklingsmöjligheter från människor på alla nivåer i organisationen.

I en allt mer komplex värld behöver vi också en ökad transparens och förståelse för varandra i relationer mellan företag. Business Model Canvas är ett bra verktyg för att på ett enkelt sätt beskriva hur en verksamhet fungerar och blir därför ett bra verktyg i relationen med t ex investerare, partners, anställda och till och med kunder.

Ett verktyg för affärsutveckling och innovation

Den enkla men kraftfulla modellen gör det möjligt att arbeta mer designorienterat. Genom att utveckla och analysera ett antal alternativa varianter ökar i varje steg förståelse för vad som fungerar och vad som kan vara möjligt. Eftersom modellen är likadan överallt är det dessutom en utmärkt lärplattform för att jämföra och lära av helt andra verksamheter. BMC gör det alltså möjligt att enkelt skissa upp, samla in kunskap om och jämföra olika typer av affärsmodeller. Något som enbart forskare sysslade med tidigare.

Konsekvensanalyser i arbete med strategisk omvärldsanalys

En utmaning med att diskutera framtida konsekvenser med en ledningsgrupp är att diskussionen ofta blir ostrukturerad eftersom bilden av dagens verksamhet inte är så homogen som man tror. Därför kan vi med fördel använda BMC som plattform för analysarbete. Med en gemensam och tydlig bild av den egna verksamheten blir omvärlds- och framtidsanalyserna också tydligare. Det viktiga är ju att föra diskussionen på rätt nivå och förstå de strategiska och operativa konsekvenserna.

Hållbarhetsarbete på en högre nivå

Hållbarhetsarbete börjar ofta med organisationens processer. Fokus brukar då hamna på aspekter som t ex nedsmutsning, råvaru- och energiåtgång. Nästa nivå handlar om att förändra produkter och tjänster så t ex råvaror kan återanvändas eller produkten har så få negativa effekter som möjligt under sin livscykel. Dessa två steg handlar tyvärr bara om att minska de negativa bieffekterna för att vara god eller för att skydda varumärket. När verksamheten passerat detta stadie och mognat i sitt tänkande runt hållbarhet går man upp till den tredje nivån. Det innebär att verksamheten börjat förstå att hållbarhet också kan vara lönsamt om hållbarhetsarbetet också kopplas ihop med affärsutveckling och affärsmodellsinnovation. Då är Business Model Canvas ett mycket bra verktyg för att skapa, utforska och testa nya affärsmodeller för verksamhetens framtida hållbara och lönsamma utveckling.

Behöver ni stöd med att arbeta runt affärsmodellsanalys och Business Model Canvas går det bra att kontakta mig. Modellen används flitigt när det gäller både innovationsprocesser, omvärldsanalys, utveckling mot hållbara affärsstrukturer och mer generell strategiutveckling.

Annars är det bara att ladda ner en Business Model Canvas PDF, hämta en bunt post-it lappar och sätta igång!

Fördjupning och lära mera

Vill man arbeta vidare med metoden kan man också köpa boken som beskriver arbetssättet djupare:

BM Canvas - bokutsida

För att nu direkt lära mer om Business Model Canvas kika på denna video:

6 kommentarer

Framtidens hållbara affärsmodeller – ett västsvenskt SME-projekt | futuramb.se · 5 oktober, 02015 kl. 11:50

[…] Affärsmodellsanalys […]

Att vindtunnla sin verksamhet – futuramb.se · 17 oktober, 02016 kl. 15:55

[…] Affärsmodellsanalys […]

En systemisk verksamhetsidé - vad är det? - P A Martin Börjessons sida · 12 februari, 02019 kl. 09:04

[…] Affärsmodellsanalys […]

Hållbara Affärsmodeller - en BM Canvas med tillägg - P A Martin Börjessons sida · 20 maj, 02019 kl. 15:59

[…] Affärsmodellsanalys […]

Lämna ett svar