Affärsmodellsanalys

En central utmaning i när man skall arbeta med sin verksamhet ur ett övergripande perspektiv är att man utvecklar en översiktlig och gemensam systembild. En populär och effektiv modell är Business Model Canvas. Styrkan med denna är dels att en blandad grupp snabbt kan förstå och förklara den nuvarande verksamhetens logik och dels att man får en modell där man tillsammans och lika lätt kan arbeta med att kreativt utveckla alternativa modeller.

Business Model Canvas är en visuell modell för att beskriva ett företags grundidé baserat på 9 begrepp som i samverkan utgör verksamhetens värdeskapande system.

  1. Kundsegment
  2. Värdeerbjudande
  3. Distributionskanaler
  4. Kundrelationer
  5. Intäktsströmmar
  6. Nyckelresurser
  7. Nyckelerbjudande
  8. Nyckelpartners
  9. Kostnadsstruktur

Dessa 9 begrepp utgör grunden för ett gemensamt språk och är dessutom relaterade till varandra i en systemstruktur.

BM Canvas - överblick

Genom att beskriva sin affär i denna modell får man snabbt en överblick över verksamhetens olika delar och beroenden. Kärnan ligger i att man får syn på den affärsmodell verksamheten bygger på. När man väl har gjort denna beskrivning har man också fått ett skissverktyg för att utveckla alternativ för hur företaget skulle kunna se ut i framtiden.

Rent praktiskt att utförs arbetet med modellen i en handledd workshop. Man arbetar då tillsammans runt en plansch på en vägg och använder post-its för att beskriva faktorerna. Ruta för ruta går man tillsammans igenom modellen och mejslar på så sätt ut den egna affärens affärsmodell.

Nedan syns ett standardexempel från litteraturen. Det är Apples iTunes affärsmodell som är beskriven med bara 22 postit-lappar.

canvas - iTunes

Business Model Canvas för Affärsutveckling och Innovation

På grund av den enkla men kraftfulla modellen kan man arbeta mer designorienterat och på kort tid utveckla ett antal alternativa varianter man sedan kan analysera djupare. Eftersom modellen är gemensam är det dessutom en utmärkt lärplattform där man kan jämföra och lära från helt andra verksamheter. Denna egenskap gör det också möjligt att ackumulera generell kunskap om olika typer av affärsmodeller och dess implementationer. Något som bara forskare kunde göra tidigare.

Business Model Canvas för konsekvensanalyser i omvärlds- eller framtidsarbete

En utmaning när man diskuterar framtida effekter på ett företag med en ledningsgrupp är att diskussionen ofta blir abstrakt eller fragmentarisk. En orsak till detta har visat sig bilden av den egna verksamheten inte är så homogen man tror. I detta läge kan t ex Business Model Canvas användas som ett sätt att enas om och visualisera den egna verksamheten. Först när man har en gemensam och tydlig bild av den egna verksamheten kan man arbeta vidare med både sin omvärlds- och framtidsanalys så att man på ett gemensamt sätt förstår både de strategiska och operativa konsekvenserna.

Business Model Canvas som plattform för hållbarhetsarbete

Ofta börjar hållbarhetsarbetet med organisationens processer. Det primära är då att se till att t ex råvaror och resurser är hållbara. Nästa nivå av arbetet är att förändra produkter och tjänster så  t ex råvaror kan återanvändas produktens effekter under hela sin livscykel är så hållbar som möjligt. Den tredje nivån av hållbarhetsarbete innebär att man kopplar ihop hållbarhet med affärsmodellsinnovation. Då är Business Model Canvas ett bra verktyg för att jobba med nya och mer hållbara alternativt.

Modellen bygger på Alexander Osterwalders forskningsarbete runt visuell affärsmodellering vilket man kan läsa om mer på sajten http://www.businessmodelgeneration.com/.

Vill man arbeta vidare med metoden kan man också köpa boken som beskriver arbetssättet djupare:

BM Canvas - bokutsida

Behöver ni stöd med att arbeta runt affärsmodellsanalys och Business Model Canvas går det bra att kontakta mig. Modellen används flitigt när det gäller både innovationsprocesser, omvärldsanalys, utveckling mot hållbara affärsstrukturer och mer generell strategiutveckling.

3 svar på “Affärsmodellsanalys”

Kommentera